UNND HUYỆN THANH MIỆN – HẢI DƯƠNG CM Homestay, CM Trụ sở, Công trình 17/07/2023 1 A3S 230403_UBTM_HO SO PHUONG AN KIEN TRUC 1_Page_01 230403_UBTM_HO SO PHUONG AN KIEN TRUC 1_Page_02 230403_UBTM_HO SO PHUONG AN KIEN TRUC 1_Page_03 230403_UBTM_HO SO PHUONG AN KIEN TRUC 1_Page_04 230403_UBTM_HO SO PHUONG AN KIEN TRUC 1_Page_05 230403_UBTM_HO SO PHUONG […]